សារ​ណា​របស់​សហ​មេធាវី​នាំ​មុខ​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​ អនុ​លោម​តាម​វិធាន​ ៩២ នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ស្ដី​ពី​ការ​បញ្ជាក់​​ពី​វិសាល​ភាព​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២/២ ទាក់​ទង​នឹង​បទ​ចោទ​នៃ​ការ​រំ​លោភ​សេព​សន្ធវៈ​ នៅ​ក្រៅ​បរិបទ​នៃ​ការ​រៀប​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​ដោយ​បង្ខំ

Posted 28 mars 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE306_7_KH.pdf
1.06 Mo
Document Number
E306/7
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document