ចម្លើយតបរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទៅនឹងលិខិតរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ទាក់ទងទៅនឹង៖ ការចេញសាលដីកាបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១

Posted 19 mai 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentF33_1_KH.pdf
74.84 Ko
Document Number
F33/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
Parent Document