សារ​ណា​របស់​សហ​មេ​ធាវី​នាំមុខ​តំណា​ង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​អំពី​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​ដែល​នឹ​ង​ត្រូវ​ផ្ដល់​សក្ខីកម្ម​នា​សវនាការ​លើ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ និង​ព្យសនក​ម្ម​ដែល​បាន​ទទួល​រង (វគ្គជំនុំ​ជម្រះ​ទី​បួន)

Posted 09 août 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE315_1_6_KH.pdf
305.36 Ko
Document Number
E315/1/6
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document