អនុស្សារណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្ដី​ពី​ "​ដីកា​កំណត់​ពេល​វេលា​ធ្វើ​តេស្ដ​ទៅ​លើ​ស្មារតី​ជន​ជាប់​ចោទ"

Posted 14 octobre 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE389_5_1_KH.pdf
85.96 Ko
Document Number
E389/5/1
Document Date
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words