[កំណែតម្រូវ១]ចម្លើយ​បត​របស់​សហ​មេ​ធាវី​នាំ​មុខ​តំណាង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​ទៅ​នឹង សំណើ​របស់​ នួន ជា ទាក់​ទង​នឹង​ចំនួន​ទំព័រ​ ពេល​វេលា​កំណត់​ និង​ ខ្លឹម​សារ​សម្រាប់​សេចក្ដី​ស្និដ្ឋាន​បិទ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២/០២

Posted 22 novembre 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE421_5_2_KH.pdf
3.38 Mo
Document Number
E421/5/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document