អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំពន្យារពេលកំណត់សម្រាប់ការដាក់សារណាបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល និងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២”

Posted 18 mai 2017 / Mis à jour 18 mai 2017
Download file
Text DocumentE457_6_KH.pdf
584.56 Ko
Document Number
E457/6
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង