តើដំណើរការនីតិវិធី​របស់​តុលាការ​ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូច​ម្ដេច?

How does the process work?