អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “អនុស្សរណៈឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសុំគោលការណ៍ណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែម និងសកម្មភាពសម្រាប់គម្រោងសំណងមួយចំនួន”

Posted 15 décembre 2017 / Mis à jour 18 décembre 2017
Download file
Text DocumentE457_6_2_5_EN.PDF
126.62 Ko
Document Number
E457/6/2/5
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង