សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារឡើងវិញលើដីកាដំណោះស្រាយ ហើយដាក់សំណៅសាធារណៈដែលមានការកោសលុបនៃដីកាដំណោះស្រាយ នៅក្នុងសំណុំរឿង អោ អាន សំណុំរឿង លេខ ០០៤/០២/០៧-០៩-២០០៩-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស

Posted 23 août 2018 / Mis à jour 06 septembre 2018
Date
Fichier
Text DocumentPress release 004-02 Khmer.pdf
197.64 Ko