សារណា​បញ្ចប់​ការ​ពិភាក្សាដេញ​ដោលដែល​បាន​កែ​ប្រែ​របស់​សហមេធាវី​នាំមុខ​ដើម​បណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 10 mai 2017 / Mis à jour 10 août 2020
Download file
Text DocumentE457_6_2_3_KH.PDF.pdf1_.pdf
11.08 Mo
Document Number
E457/6/2/3
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី