ចម្លើយតបរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទៅនឹងសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តី ខៀវ សំផន ស្នើសុំពន្យារពេល និងបន្ថែមចំនួនទំព័រនៃសារណាបណ្តឹងសាទុក្ខ

Posted 23 juillet 2019 / Mis à jour 23 juillet 2019
Download file
Text DocumentF45_1_KH.PDF
668.57 Ko
Document Number
F45/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី