សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិសុំដាក់សារណាបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ (ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ) របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ជាភាសាខ្មែរជាមុនសិន

Posted 13 septembre 2019 / Mis à jour 13 septembre 2019
Download file
Text DocumentD382_7_KH.PDF
345.53 Ko
Document Number
D382/7
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា