ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះដល់ភាគីទាក់ទងនឹងសវនាការលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០៣

Posted 13 septembre 2019 / Mis à jour 13 septembre 2019
Download file
Text DocumentD266_9_KH.PDF
443.85 Ko
Document Number
D266/9
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា