សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ ឆ្លើយតបការជូនដំណឹងរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសវនាការ​លើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់ដីកាដំណោះស្រាយនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣

Posted 17 septembre 2019 / Mis à jour 17 septembre 2019
Download file
Text DocumentD266_10_KH-EN.PDF
1.99 Mo
Document Number
D266/10
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា