ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹងសេចក្តីប្រកាស អំពីលទ្ធភាពនៃទំនាស់ផលប្រយោជន៍ ដាក់ដោយសហមេធាវីនាំមុខអន្តរជាតិតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

Posted 11 décembre 2019 / Mis à jour 11 décembre 2019
Download file
Text DocumentF53_7_1_KH.PDF
1.27 Mo
Document Number
F53/7/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា