សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិស្នើសុំឲ្យចាត់រាល់វិធានការរដ្ឋបាលដែលតម្រូវទាំងអស់ ដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៤/០២ (អោ អាន) ទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 10 février 2020 / Mis à jour 10 février 2020
Download file
Text DocumentD359_25_KH.PDF
2.62 Mo
Document Number
D359/25
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា