ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិទៅនឹងសំណើរបស់ អោ អាន ស្នើសុំការបញ្ជាក់ថាវិធានការរដ្ឋបាលដែលត្រូវការទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាសំណុំរឿង ០០៤/២ ទុកក្នុងបណ្ណសារ

Posted 12 mars 2020 / Mis à jour 12 mars 2020
Download file
Text DocumentD359_30_KH.pdf
935.58 Ko
Document Number
D359/30 & D360/39
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា