អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបើកសវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 22 janvier 2021 / Mis à jour 22 janvier 2021
Start Date
20 mai 2021 - 9:00 am
End Date
20 mai 2021 - 4:00 pm
Chamber
Supreme Court Chamber

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចបើកសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមសាលាដំបូងនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១ ។