របៀប​ដាក់ពាក្យ​សុំតាំងខ្លួន​ជាដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​នៅក្នុង​សំណុំរឿង​ ០០៣​ និង​០០៤​

តើជា "ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី" មានន័យ យ៉ាងណា?

    ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី គឺជាជនរងគ្រោះដែល
ចូលរួមក្នុងនាមជាភាគីមួយនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការ
នីតិវិធីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុង
តុលាការកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា អ.វ.ត.ក ឬ សាលាក្តី
ខ្មែរក្រហម)។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទទួលបាន
សិទ្ធិទូលំទូលាយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសិទ្ធិរបស់
សហព្រះរាជអាជ្ញា និងក្រុមចុងចោទដែរ ហើយ
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីអាចស្នើសុំសំណងផ្លូវចិត្ត
និងសំណងសមូហភាព។

    ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីមានសិទ្ធិមានអ្នក
តំណាងម្នាក់ជាមេធាវីជនជាតិខ្មែរ ឬមេធាវី
អន្តរជាតិ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេត ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីអាចស្នើសហចៅក្រមស៊ើប
អង្កេតឲ្យស្តាប់ចម្លើយរបស់ខ្លួន សាកសួរសាក្សី ចុះទៅទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬប្រមូលភ័ស្តុតាងផ្សេង
ទៀត តាងនាមឲ្យខ្លួន។

    ការដាក់ពាក្យសុំជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
គឺមិនចំណាយប្រាក់ឡើយ ហើយការមានមេធាវី
ម្នាក់ជាអ្នកតំណាងឲ្យខ្លួនក៏មិនចំណាយប្រាក់
ដែរ។

    ប្រសិនបើរឿងក្តីត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះ
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងអស់នឹងបង្កើតជាក្រុមដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីរួមមួយ។

តើនរណាខ្លះអាចដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជា
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី?

    ជនរងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មដែលចោទ
នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤ អាចដាក់ពាក្យ
សុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។ អ្នកមាន
សិទ្ធិក្លាយជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ប្រសិនបើអ្នក
ឬសមាជិកគ្រួសារជិតស្និទ្ធណាម្នាក់ បានទទួលរង
ព្យសនកម្ម/របួសផ្នែករាងកាយ ផ្នែកសម្ភារៈ ឬផ្លូវចិត្ត
ដោយសារលទ្ធផលផ្ទាល់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងតែ
ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេត (សូមមើលបញ្ជី
ខាងក្រោមស្តីអំពីទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងតែស៊ើបអង្កេត)។

តើអ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើម
បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដោយមិនចំណាយប្រាក់ បានតាមរបៀបណា?

    នរណាម្នាក់ដែលជឿថាអាចមានលក្ខណៈ
គ្រប់គ្រាន់ជាជនរងគ្រោះ អាចដាក់ពាក្យសុំ
តាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដោយមិន
ចំណាយប្រាក់ គឺគ្រាន់តែបំពេញទម្រង់ព័ត៌មាន
ជនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះ។ ទម្រង់ព័ត៌មានជន
រងគ្រោះនេះមានភ្ជាប់ជូន ឬអាចស្នើសុំពី
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ ហើយក្រោយពី
បំពេញរួច ត្រូវបញ្ជូនទៅ៖

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា
ផ្លូវជាតិលេខ ៤ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ
ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៧១ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទការិយាល័យ៖ ០២៣ ៨៦១ ៨៩៥
ទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រឹក្សា៖ ០៩៧ ៧៤២ ៤២១៨
ការិយាល័យបើកធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ
សុក្រ(ម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក ដល់ ៤:៣០
 រសៀល) លើកលែងថ្ងៃបុណ្យ និងថ្ងៃ
ឈប់សម្រាក។
អ៊ីម៉ែល៖ ហង្ស វណ្ណៈ
vss@eccc.gov.kh

វាមានសារសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវ
បំពេញព័ត៌មានទាំងអស់ចូលទៅក្នុងទម្រង់
ព័ត៌មានជនរងគ្រោះ ដោយបញ្ចូលព័ត៌មាន
ដូចខាងក្រោម៖

ឈ្មោះ
ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជា
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដោយសារតែ
ឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងទៅលើ
សមាជិកគ្រួសារជិតស្និទ្ធណាម្នាក់ អ្នកត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះសមាជិកគ្រួសារនោះ
ហើយបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងជាអ្វីជាមួយគាត់។
អាស័យដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ហត្ថលេខា ឬស្នាមមេដៃ
ព័ត៌មានទាំងអស់ទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយ ឬឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាជនរងគ្រោះ
បញ្ជាក់ថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជា
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំ
រឿង ០០៣ ឬសំណុំរឿង ០០៤ ឬក៏
សំណុំរឿងទាំងពីរ
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លងមួយច្បាប់ (ចាំបាច់) ឬប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនផ្សេង
ទៀត (ប្រសិនបើមាន)
ឯកសារណាដែលគាំទ្រព័ត៌មានដែល
អ្នកបានផ្តល់ជូននៅក្នុងទម្រង់ព័ត៌មាន
ជនរងគ្រោះ ដូចជារូបថតជនរងគ្រោះ
មួយសន្លឹក(ប្រសិនបើមាន)

លោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកជំនួយក្នុងការ
បំពេញសំណុំបែបបទជនរងគ្រោះ ដោយ
ទាក់ទងជាលក្ខណៈបុគ្គល នៅ៖

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
(DC-Cam)
ផ្ទះលេខ ៦៦ មហាវិថីព្រះសីហនុ
ប្រអប់សំបុត្រ ១១១០ ភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១១ ៨៧៥
ទូរសារ៖ +៨៥៥ ២៣ ២១០ ៣៥៨

តើអ្នកអាចរកមេធាវីដើម្បីតំណាងអ្នកបានដោយរបៀបណា?

    អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃ អ.វ.ត.ក អាច
ជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកមេធាវីដែលនឹងតំណាង
អ្នក ដោយមិនចំណាយប្រាក់។ ព័ត៌មានពិស្តារ
សម្រាប់ទាក់ទងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ មាន
នៅទំព័រមុន។

    អ្នកក៏អាចទាក់ទងអង្គការណាមួយខាងក្រោម
នេះ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការស្វែងរក
មេធាវីដោយមិនចំណាយប្រាក់។

អង្គការ AVOCATS SANS FRONTIERES FRANCE (ASF FRANCE)
ទូរស័ព្ទ៖ +៨៥៥ ៩២ ៨០៧ ៧១៨
អ៊ីម៉ែល៖  officecambo@avocatssansfrontieres-france.org
projetcetc@avocatssansfrontieres-france.org


អង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP)
អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ១ ផ្លូវ៤៥០ សង្កាត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
គេហទំព័រ៖ www.cdpcambodia.org
អ៊ីម៉ែលរួម៖ cdp@cdpcambodia.orgតើប្រភេទសំណងអ្វីដែលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
អាចស្នើសុំបាន?

    ប្រសិនបើជនណាម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទ
ប្រកាន់អំពីបទឧក្រិដ្ឋណាមួយនៅ អ.វ.ត.ក ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសនោះ ដើមបណ្តឹង
រដ្ឋប្បវេណីអាចស្នើសុំ អ.វ.ត.ក ផ្តល់សំណង។ សំណងជាថវិកាសម្រាប់បុគ្គលនីមួយៗ គឺមិនមាន
អនុវត្តទេនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់
អ.វ.ត.ក។ ចៅក្រមអាចមានអំណាចផ្តល់សំណង
ដែលហៅថា “សំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាព”។

    នៅក្នុងបរិបទនេះ “សំណងសមូហភាព” មានន័យថា តុលាការត្រឹមតែអាចចេញដីកាបង្គាប់
ឲ្យមានសំណងដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ដើម
បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីជាក្រុម ឬដល់ក្រុមជនរងគ្រោះ ឬសង្គមជាតិកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។

    ពាក្យថា “សំណងផ្លូវចិត្ត” នៅក្នុងបរិបទនេះ សំដៅទៅលើប្រភេទសំណងជាក់លាក់ដែល
តុលាការអាចបង្គាប់ឲ្យមាន។ សំណង “ផ្លូវចិត្ត”
គឺជាសំណងដែលគ្រាន់តែជានិមិត្តរូប ប៉ុន្តែពុំមែន
ជាសម្ភារៈ ឬជាប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឡើយ។

    ឧទាហរណ៍អំពី “សំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាព”
 អាចមានដូចជា៖ ដីកាបង្គាប់ឲ្យបោះពុម្ពផ្សាយសាលក្រមរបស់តុលាការ នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដោយជនដែលត្រូវបានកាត់ទោសទទួលបន្ទុក
ចំណាយ និងដីកាបង្គាប់ឲ្យផ្តល់មូលនិធិដល់
សេវាផ្សេងៗដែលមិនរកប្រាក់ចំណេញ ឬសកម្មភាព
ផ្សេងទៀតដែលមានបំណងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់
ជនរងគ្រោះ ឬជាអ្វីដែលជាការរំឭកដល់ជនរងគ្រោះជាដើម។

    នៅពេលដែលបំពេញទម្រង់ព័ត៌មានជនរង
គ្រោះ អ្នកអាចស្នើសុំប្រភេទសំណងផ្លូវចិត្តនិង
សមូហភាពដែលអ្នកចង់ឲ្យតុលាការផ្តល់ជូន។

សំណុំរឿង ០០៣

    អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹង
រដ្ឋប្បវេណីប្រសិនបើអ្នកជាជនរងគ្រោះដោយសារ
ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានកើត
ឡើងនៅទីតាំងខាងក្រោមនេះ ចន្លោះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩៖

មន្ទីរសន្តិសុខ ស- ២១  នៅភ្នំពេញ
ទីតាំងសម្លាប់ ស្ទឹងតូច  នៅស្រុកពញាក្រែក ខេត្តកំពង់ចាម
ការដ្ឋានសាងសង់ព្រលានយន្តហោះកំពង់
ឆ្នាំង  នៅឃុំក្រាំងលាវ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
មន្ទីរសន្តិសុខកងពល ៨០១  នៅស្រុក
វើនសៃ ខេត្តរតនគិរី
ការដ្ឋានវាយថ្មស្ទឹងហាវ  នៅខេត្តកំពង់សោម
មន្ទីរសន្តិសុខនិងទីតាំងសម្លាប់ វត្តឥន្ទញាណ (ហៅ វត្តក្រោម)  នៅខេត្តកំពង់សោម
មន្ទីរសន្តិសុខ ស-២២  នៅខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំការធុរេន នៅភូមិរាម សង្កាត់រាម ខ័ណ្ឌព្រៃនប់ ខេត្តកំពង់សោម
ការដ្ឋានបិតត្រាំង  នៅសង្កាត់បិតត្រាំង  ខ័ណ្ឌព្រៃនប់ ខេត្តកំពង់សោម

សំណុំរឿង ០០៤

អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រសិនបើអ្នកជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មខាងក្រោមនេះ ៖
    
អំពើប្រឆាំងនឹងប្រជាជនចាម នៅក្នុងខេត្ត
កំពង់ចាម    
អំពើប្រឆាំងនឹងប្រជាជនខ្មែរក្រោមនៅខេត្តតាកែវនិងខេត្តពោធិ៍សាត់    
ការបោសសម្អាតភូមិភាគកណ្តាល (ខេត្ត
កំពង់ចាមនិងកំពង់ធំ)    
ការបោសសម្អាតភូមិភាគពាយ័ព្យ (ខេត្ត
ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង និងបន្ទាយមានជ័យ)

អ្នកក៏អាចដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើម
បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបានដែរ ប្រសិនបើអ្នកជាជន
រងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានកើតឡើងនៅទីតាំងខាងក្រោមនេះ
ចន្លោះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី៦
ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ៖

ក) ខេត្តកំពង់ចាម (ភូមិភាគកណ្តាល)

មន្ទីរសន្តិសុខ វត្តអូរត្រកួន នៅឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស
មន្ទីរសន្តិសុខ វត្តបាធាយ  នៅឃុំបាធាយ ស្រុកបាធាយ
មន្ទីរសន្តិសុខ មិត្តសុប (គរ) នៅឃុំគរ ស្រុកព្រៃឈរ
មន្ទីរសន្តិសុខ វត្តភ្នំប្រុស នៅឃុំក្រឡា និងអំពិល ស្រុកកំពង់សៀម
ទីតាំងសម្លាប់ គោកព្រីង នៅឃុំវិហារធំ ស្រុកកំពង់សៀម
មន្ទីរសន្តិសុខ ចម្ការស្វាយចន្ទី នៅឃុំស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ
ការដ្ឋានពលកម្មដោយបង្ខំ ទំនប់អន្លង់ជ្រៃ នៅស្រុកព្រៃឈរ
“ទីតាំងសម្លាប់ ថ្នល់បែក”  នៅឃុំស្វាយទាប ស្រុកចម្ការលើ ខេត្តកំពង់ចាម (ទាក់ទងនឹង
មន្ទីរសន្តិសុខវត្តបារាយណ៍ជាន់ដែក)

ខ) ខេត្តកំពង់ធំ (ភូមិភាគកណ្តាល)
 
មន្ទីរសន្តិសុខ វត្តស្រងែ នៅឃុំត្បែង ស្រុកកំពង់ស្វាយ
គុកនិងទីតាំងសម្លាប់ ទួលតាផ្លុង នៅឃុំ កំពង់ចិនជើង ស្រុងស្ទោង
មន្ទីរសន្តិសុខ វត្តកណ្តាល នៅឃុំច្រនៀង ស្រុកបារាយណ៍
មន្ទីរសន្តិសុខ វត្តបារាយណ៍ជាន់ដែក នៅឃុំ បល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍
គុកសម័យអាណានិគម នៅក្រុងកំពង់ធំ
ខេត្តកំពង់ធំ (ការបោសម្អាតភូមិភាគកណ្តាល)

គ) ខេត្តពោធិ៍សាត់ (ភូមិភាគពាយ័ព្យ)

គុកលេខ ៨ នៅឃុំស្យា ស្រុកកណ្តៀង
ទីតាំងសម្លាប់ ទួលពោធិ៍ជ្រៃ នៅឃុំស្រែស្តុក ស្រុកកណ្តៀង
រណ្តៅទួលសេះញ៉ូវ  និងវាលពិឃាត
ព្រៃក្របៅ នៅឃុំរំលេចនិងឃុំខ្នារទទឹង ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
គុកភូមិវាល នៅឃុំតាលោ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
គុកស្វាយជ្រុំ ហៅ គុកភូមិថ្គោល និងគុក
បឹងបាតកណ្តាល ហៅគុកត្រាចក្រោល នៅឃុំបឹងបាតកណ្តាល ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
ទីតាំងសម្លាប់ច័ន្ទរង្សី-រណ្តៅសាកសពរួម និងអណ្តូងសាកសពរួមភូមិកូនត្នោត ឬភូមិចាម នៅឃុំរំលេច ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
ទីតាំងសម្លាប់ វាលបាក់ចិញ្ចៀន នៅឃុំ
ស្រែស្តុក ស្រុកកណ្ដៀង ខេត្តពោធិ៍សាត់

ឃ) ខេត្តបាត់ដំបង(តំបន់ពាយ័ព្យ)

មន្ទីរសន្តិសុខ វត្តគិរីរម្យ នៅឃុំភ្នំសំពៅ ស្រុកបាណន់
ទីតាំងសម្លាប់ បន្ទាយអូរតាក្រី នៅឃុំត្រែង ស្រុករតនមណ្ឌល
មន្ទីរសន្តិសុខ វត្តធម្មយុត្តិ នៅស្រុក
មោងឫស្សី
មន្ទីរសន្តិសុខ វត្តកណ្ដាល ទីរួមខេត្តបាត់ដំបង
មន្ទីរសន្តិសុខ វត្តសម្តេច នៅឃុំតាប៉ុន ស្រុកសង្កែ
មន្ទីរសន្តិសុខ វត្តពោធិ៍លង្ការ នៅឃុំ
កំពង់ព្រៀង ស្រុកសង្កែ
មន្ទីរសន្តិសុខ ធិបតី និងទួលម្ទេស នៅឃុំធិបតី ស្រុកគាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង
ភ្នំត្រជាក់ចិត្តនិងអន្លង់វិលប្រេង នៅភូមិ
ឫស្សីព្រះ ឃុំឆ្នាល់មាន់ ស្រុកគាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង
មន្ទីរសន្តិសុខតំបន់១ និង ទីតាំងសម្លាប់
ដំណាក់រាំង នៅភូមិបាណន់ ឃុំកន្ទឺ ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង


ង) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (ភូមិភាគពាយ័ព្យ)

មន្ទីរសន្តិសុខ វត្តបន្ទាយនាង នៅឃុំ
បន្ទាយនាង ស្រុកមង្គលបុរី
ទីតាំងសម្លាប់ល្អាងភ្នំគួយយំ នៅឃុំ
អូរប្រសាទ ស្រុកមង្គលបុរី
ទីតាំងសម្លាប់ វត្តចំការខ្នុរ នៅឃុំអូរអំបិល ស្រុកសិរីសោភ័ណ
ទីតាំងសម្លាប់ ភ្នំត្រយ៉ូង នៅស្រុក
ព្រះនេត្រព្រះ
មន្ទីរសន្តិសុខ ភូមិចក្រី នៅឃុំជប់ ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ
វត្តព្រះនេត្រព្រះ និងចម្ការតាឡឹង
ទំបន់ត្រពាំងថ្ម នៅឃុំប៉ោយចារ ស្រុកភ្នំស្រុក
ស្ពានស្រែង និងទំនប់ព្រៃរនាម នៅស្រុកព្រះនេត្រព្រះ

ច) ខេត្តតាកែវ (ភូមិភាគនិរតី)

មន្ទីរសន្តិសុខវត្តប្រធាតុ នៅឃុំគោកព្រេច ស្រុកគិរីវង់
“កន្លែងសម្លាប់ព្រៃសុខុន” និង មន្ទីរឃុំឃាំង វត្តអង្គស្រីមុនី នៅភូមិស៊ីស្លា ឃុំធ្លាប្រជុំ ស្រុកកោះអណ្តែត ខេត្តតាកែវ
ព្រៃភូមិស្លែង វត្តអង្គគន់ ទីតាំងសម្លាប់ ភូមិព្រេល ទីតាំងសម្លាប់ភូមិសោម និង គុកវត្តសុបិន
មន្ទីរសន្តិសុខ ក្រាំងតាចាន់ ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram

Latest news