ការបោះពុម្ពផ្សាយយុត្តិសាស្រ្តរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃ អ.វ.ត.ក លើកទី១

ក្រោម​ការណែនាំ​របស់ចៅក្រមនៃអង្គបុរេជំនុំជម្រះ មន្រ្តីច្បាប់ និង​មន្រ្តីប្រឹក្សាមួយក្រុម​របស់​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ ដោយ​មាន​ជំនួយ​ពី​បុគ្គលិក​កម្មសិក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់​ផង បាន​ចងក្រង​យុត្តិសាស្រ្ត​របស់​អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃ អ.វ.ត.ក។ ការបោះពុម្ពផ្សាយ​​ឯកសារ​នេះ​លើក​ទី១ ជាភាសា​អង់គ្លេស និង​ភាសា​បារាំង អាច​រកមើល​បាន​នៅលើ​គេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក។

ទោះបី​ពុំ​មានចែង​លម្អិត​នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង អ.វ.ត.ក និង​ច្បាប់ អ.វ.ត.ក ដែល​បង្កើត​អង្គជំនុំ​ជម្រះវិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការកម្ពុជាក្តី តែពី​ដំបូង​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​បាន​ដំណើរ​ការដោយអន្លើៗ មុន​នឹង​បំពេញ​ការងារ​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍​នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃទី​២៣ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១០ ដោយសារ​មាន​បណ្តឹងមួយចំនួន​ដែល​អង្គជំនុំជម្រះ​នេះ​ត្រូវ​ដោះស្រាយ។ ក្នុង​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំនេះ ទោះបី​ភារកិច្ចចម្បង​របស់​ខ្លួន​ដែលត្រូវ​ដោះស្រាយ​​ករណី​ខ្វែង​យោបល់​គ្នា​រវាង​សហព្រះរាជ​អាជ្ញា ឬ​សហចៅក្រមស៊ើប​អង្កេត ពុំ​សូវកើតឡើង​ញឹក​ញាប់​​ក្តី តែ​អង្គជំនុំជម្រះត្រូវដោះស្រាយទៅលើ​ទិដ្ឋភាពនានា​ផ្នែកនីតិវិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ​ តាមរយៈ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍ ឬសំណើសុំ​មោឃភាព។

នៅក្នុងសកម្មភាព​ការងារ​របស់ខ្លួន​រយៈ​ពេល ១៤ ឆ្នាំមកនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​បាន​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​ជាង ២៦០ ដោយ​ដោះស្រាយគ្រប់ដំណាក់​កាល​ទាំង​អស់​នៃការស៊ើបអង្កេត​ផ្នែក​ព្រហ្មទណ្ឌ ចាប់​ពី​ការ​បើក​កិច្ចស៊ើប​សួរបឋម រហូតដល់​ពេល​បិទបញ្ចប់​កិច្ចស៊ើប​សួរ។ អង្គជំនុំជម្រះបាន​ពិនិត្យទៅលើផ្នែក​ចម្រុះ​​ ពាក់​ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ និង​បញ្ហាសំខាន់ៗ ដូចជា ការឃុំខ្លួន​បណ្តោះអាសន្ន ភាព​អាច​ទទួល​យក​បាន ឬសុពលភាព​នៃភស្តុតាង និង​ទ្រឹស្តីគតិយុត្តិ​នៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម។ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​បានធ្វើ​ការវិភាគ​អំពី​យុត្តាធិការ​របស់​តុលាការ ក្នុង​នាម​ជា​តុលាការពិនិត្យ​ចុងក្រោយ​នៅ​ដំណាក់​កាល​ស៊ើប​អង្កេក្រោម ​ក្របខណ្ឌគតិ​យុត្តិរបស់ អ.វ.ត.ក។

អង្គជំនុំជម្រះ​បាន​ចេញ​សេចក្តីសម្រេច​ចុងក្រោយរបស់​ខ្លួន​នៅ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១ ហើយ​ថ្ងៃនេះ ជាការផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទ​ចងក្រង​យុត្តិសាស្រ្តលើកទី១ ​របស់ខ្លួន។

ការបោះពុម្ពផ្សាយយុត្តិសាស្រ្តរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃ អ.វ.ត.ក លើកទី១ មាននៅក្នុងតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/publications/Jurisprudence%20of%20the%20PTC%20of%20the%20ECCC_EN_FINAL%20%28002%29.pdf

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/publications/Recueil%20de%20Jurisprudence%20de%20la%20PTC%20des%20CETC_FR_FINAL.pdf

Most read