លោក មុំ លុជ្ស ត្រូវបាន​តែងតាំងជា​មេធាវីជាតិ​ការពារក្តី

អង្គភាព​គាំពារ​ការការពារក្តីនៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា បានតែងតាំង​លោក មុំ លុជ្ស ជាមេធាវីជាតិ​តំណាង​ជនសង្ស័យ​មួយរូប​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​នៅក្នុង​ដីកា​បញ្ជូន​រឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​លើកទីបី ដែល​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ​បាន​ផ្ញើជូន​ទៅ​ការិយាល័យ​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩។ ដីកា​បញ្ជូន​សំណុំរឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​លើកទីបី​គឺជា​ផ្នែកមួយ​នៃ​សំណុំរឿង ០០៤។ លោក មុំ​ លុជ្ស មាន​បទពិសោធន៍​ជា​មេធាវី រយៈពេល​១៧ឆ្នាំ មកហើយ ដោយ​បំពេញ​ការងារ​ចម្បង​នៅក្នុង​វិស័យ​ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ។ អត្តសញ្ញាណ​របស់​ជនសង្ស័យ​ដែលមាន​ឈ្មោះ​នៅក្នុង​ដីកា​បញ្ជូន​សំណុំរឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​លើកទីបី​ត្រូវស្ថិត​នៅជា​សម្ងាត់។

Most read