អ.វ.ត.ក ចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្តីពីបណ្ណសារ

ECCC

នៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គជំនុំជម្រះវិញ្ញាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចូលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្តីពីបណ្ណសារ។

 ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្តីពីបណ្ណសារ កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៤៨ និងជា សមាគមវិជ្ជាជីវៈធំជាងគេក្នុងវិស័យ បណ្ណសារ។ ក្រុមប្រឹក្សានេះ​ “មានគោលដៅលើកកម្ពស់ដោយប្រសិទ្ធភាព នូវការគ្រប់គ្រងឯកសារ ព្រម ទាំំង ការរក្សាទុក ការថែទាំ និងការប្រើប្រាស់បេតិក ភណ្ឌ បណ្ឌសារអន្តរជាតិ តាមរយៈការតាំងខ្លួនជាតំណាងឱ្យអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈខាងឯកសារនិងបណ្ណសារទូទាំំងសកលលោក” ។

ស្ថាប័ននិងអ្នកប្រកបវីជ្ជា ជីវៈនៃក្រុមប្រឹក្សានេះ សកម្មក្នុងការតស៊ូមតិ “ធ្វើឱ្យប្រសើរការគ្រប់គ្រងឯកសារនិងការការពារបេតិក ភណ្ឌរូបវន្តដែលបានកត់ទុក ដើម្បីបង្កើតស្តង់ដានិងឧត្តមានុវត្តន៍ល្បីល្បាញ និងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការសន្ទនា ការផ្លាស់ប្តូរ និងការបញ្ជូនចំណេះដឹងនិង ជំនាញពីប្រទេសមួយដល់ប្រទេសផ្សេងៗ[1]

បណ្ណសារ អ.វ.ត.ក មានឯកសារចំនួនជាង ៣០០ ០០០ ក្នុងនោះមានដូចជា ការយល់ឃើញចម្បងៗផ្នែកអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិនាសកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និងការដាក់ឱ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ខកម្មក្នុងចន្លោះពេលពី ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ ថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ។ សមាជិកភាព     អ.វ.ត.ក ក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះ គឺជាលទ្ធផលថ្មីមួយទៀតក្នុងការអនុវត្តមាត្រា ៣ នៃ កិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៅនឹង កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលតម្រូវឱ្យ អ.វ.ត.ក រក្សាទុកបណ្ណសាររបស់ខ្លួន ស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ និង ឱ្យបើកមានការចូលប្រើប្រាស់ឯកសារ ។

ដោយមានបទពិសោធន៍ជាង១៥ឆ្នាំក្នុងការ​គ្រប់គ្រងបណ្ណសាររូបវន្តនិងឌីជីថល អ.វ.ត.ក ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងចូលរួមបានយ៉ាងសកម្មជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្តីពីបណ្ណសារ ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធភាពបើកឱ្យចូលប្រើប្រាស់ឯកសារបានកាន់តែទូលាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

 

[1] http://www.ica.org/102/about-ica/an-introduction-to-our-organization.htmlបានទាញយកឯកសារ កាលពីថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Most read