របាយការណ៍ប្រឹក្សារបស់សហចៅក្រមរបាយការណ៍ ស្តីពីមុខងារនៅសេសសល់ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះ ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ

ថ្ងៃនេះ អ.វ.ត.ក បាន​បោះពុម្ពផ្សាយ​របាយការណ៍​ប្រឹក្សា​របស់​ សហចៅក្រម​របាយការណ៍​ស្តីពី​មុខងារ​នៅ​សេសសល់​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ជនរងគ្រោះ គឺលោកចៅក្រម យូ ឧត្តរា និង​លោក​ស្រី​ចៅក្រម Claudia FENZ។ របាយការណ៍​នេះ​អាច​រកមើល​បាន​នៅលើ គេហទំព័រ អ.វ.ត.ក និងតាមរយៈស្គែនកូដ QR ខាងក្រោមនេះ៖

eccc

សាវតារ៖  នៅ​ថ្ងៃទី០២ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២១ ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​បាន​ចាត់​តាំង​លោក​ចៅក្រម យូ ឧត្តរា និង​លោកស្រី​ចៅក្រម Claudia Fenz ជា​សហចៅក្រម​របាយការណ៍អំពីលទ្ធភាពនៃការចាត់​វិធានការ​ដែលអាច​មានលក្ខណៈសមស្រប​ និង​ប្រកបដោយ​អត្ថន័យ ចំពោះ​ជនរងគ្រោះ​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម នៅក្រោម​អាណត្តិការងារ​នៅសេសសល់​របស់ អ.វ.ត.ក។ នៅ​ថ្ងៃទី​០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១ បន្ទាប់ពីមាន​ការអំពាវនាវឲ្យ​មាន​ការចូលរួម​ចំណែក​ជា​គំនិត សហចៅក្រម​របាយការណ៍​បាន​ដាក់​របាយការណ៍​របស់​ខ្លួន ដែលមួយ​ផ្នែកបានផ្តល់​ជា​អនុសាសន៍​ឲ្យ​មាន​រៀបចំកិច្ចសន្ទនា​ដោយ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​ដៃគូពាក់​ព័ន្ធនានា។ ដោយសារ​មានការផ្តល់អនុសាសន៍​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍នេះ អ.វ.ត.ក បានសម្រេច​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្តីពីជនរងគ្រោះ ​នៅ​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២២។ អ.វ.ត.ក ​បានបើក​ឲ្យ​មាន​ ការ​ចុះឈ្មោះចំពោះ​អ្នកមានចំណាប់​អារម្មណ៍ចង់​ចូលរួម សិក្ខា​សាលា​ ចាប់​ពីពេលនេះតទៅ។

Most read