សេចក្តី​ថ្លែង​កា​រណ៍​របស់​កា​រិយាល័​យ​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​ស្តី​ពី​សំណុំ​រឿង​០០​៤​/​២​

វិធានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចែងថា ខណៈដែលដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ត្រូវបានដាក់ជាការសម្ងាត់ក៏ដោយ ក៏សហព្រះរាជអាជ្ញាអាចបញ្ចេញនូវសេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលបំណងនៃសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនជូនសាធារណជនបានដែរ។ ដើម្បីសាធារណៈបានជ្រាប សហព្រះរាជអាជ្ញាសូមផ្តល់ជូននូវសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានដូចខាងក្រោម ដែលមាននៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ទាក់ទងនឹងកិច្ចស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿង អោ អាន។ អ្នកអានគួរយល់ថា សេចក្ដីសង្ខេបខាងក្រោមនេះ មិនរាប់បញ្ជូលទស្សនៈរបស់មេធាវីការពារក្ដី និងទោះក្នុងមធ្យោបាយណាក៏ដោយក៏មិនមែនមានចេតនាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត(“សចស”) ដែលនឹងធ្វើការកំណត់លើបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយផ្ទាល់ទេ។

សម្រាប់សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ទាំងស្រុង...

 

Most read