សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចៅក្រម រ៉ូវ៉ាន់ ដោននីង និងចៅក្រម ឆាងហូ ឆុង ចៅក្រមអន្តរជាតិនៅអង្គបុរេជំនុំជម្រះ

ដោយបានឃើញថា វិធាន ២១ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង អ.វ.ត.ក តម្រូវថា ត្រូវមានតម្លាភាពនៅក្នុងដំណើរការ និងថា បញ្ហានានាពីមុនៗដែលស្រដៀងគ្នានេះ ត្រូវបាន អ.ប.ជ ដោះស្រាយជាសាធារណៈនោះ ដោយអនុលោមទៅតាមសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានចែងក្នុងវិធាន ៣៤ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង អ.វ.ត.ក ចៅក្រម Chung និង ចៅក្រម Downing សូមជូនដំណឹងថា នៅថ្ងៃទី ២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២ ចៅក្រមទាំងពីររូបបានដកខ្លួនចេញពីការពិចារណាទៅលើបណ្តឹងដិតចិត្តរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបម្រុងអន្តរជាតិ ចំពោះប្រធានអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ចុះថ្ងៃទី ៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ ដោយប្រធានអង្គបុរេជំនុំជម្រះបានបញ្ជូន សំណុំរឿងនេះត្រឡប់ទៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបម្រុងអន្តរជាតិវិញនៅថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ ដោយពុំមានពិភាក្សាសម្រេច ឬប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយចៅក្រមអង្គបុរេជំនុំជម្រះទេ។ នៅថ្ងៃទី ២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១២ មានលិខិតមួយច្បាប់ស្តីពីការសុំដកខ្លួននេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅចៅក្រម ន័យ ថុល និង ចៅក្រម ហ៊ួត វុទ្ធី ជាចៅក្រមអង្គបុរេជំនុំជម្រះ និងមានលិខិតមួយច្បាប់ទៀតត្រូវបានផ្ញើជូនទៅគណៈកម្មាធិការរដ្ឋបាលតុលាការដោយស្នើសុំឲ្យតែងតាំងចៅក្រមពីររូបជំនួសចៅក្រម Chung និង ចៅក្រម Downing។

Most read