ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែ់ល ផ្ញើលិខិតជូនឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន លើកពីបញ្ហា១១ ចំណុចនៅក្នុង ច្បាប់ ហើយទទួចឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលខាងមុខរវាង អ.ស.ប និងកម

ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែ់ល ផ្ញើលិខិតជូនឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន លើកពីបញ្ហា១១ ចំណុចនៅក្នុង ច្បាប់ ហើយទទួចឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលខាងមុខរវាង អ.ស.ប និងកម្ពុជាគួរមានប្រៀបលើ ច្បាប់កម្ពុជា ។

Released Date