លិខិតពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ជូន ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់

លិខិតពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ជូន ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ថ្លែងថា “យើងសង្ឃឹមថា លក្ខខ័ណ្ឌដំបូង ដែលឯកឧត្ដម ចាត់ទុកថាសំខាន់ចំពោះ អ.ស.ប ដើម្បីងាកមករកតុចរចា និង អាច បំពេញបានឆាប់រហ័ស ហើយ យើងអាចបញ្ចប់ការចរចា របស់យើងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរពេញចិត្ដ ហើយនឹងបន្ដឈាន ទៅរកការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។
Released Date