ជំនួបលើកទីពីរ នូវអ្វីដែលឥឡូវនេះគេហៅថា ក្រុមរដ្ឋដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ ចំនួន ២៧ ប្រទេស ដើម្បីពិភាក្សាលើជំរើស មួយចំនួន

ជំនួបលើកទីពីរ នូវអ្វីដែលឥឡូវនេះគេហៅថា ក្រុមរដ្ឋដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ ចំនួន ២៧ ប្រទេស ដើម្បីពិភាក្សាលើជំរើស មួយចំនួន ។ តំណាងអចិន្ដ្រៃយ៍កម្ពុជាបាននិយាយអំពីជំហររបស់ កម្ពុជា ។ ក្រុមរដ្ឋដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ 9អី្សប សំរេចបន្ដដំណើរការទៅមុខជាមួយនឹងសេចក្ដី សំរេចចិត្ដ ពិសេសនៅក្នុងគណៈកម្មការទី ៣ ។
Released Date