លោក ខាស្ដិន ហឺរែល អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម បានបញ្ចប់ បេសកកម្ម ហើយបានប្រគល់បន្ទុកទៅជូនកញ្ញា សារ៉ន វ៉ាន ប៊ូរែល ប្រធានផ្នែកនយោបាយច្បាប់ និង សេវាកម្ម មនុស្សធម៌ គំរោងកម្មវិធី និងគំរោងថវិកា ។

លោក ខាស្ដិន ហឺរែល អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម បានបញ្ចប់ បេសកកម្ម ហើយបានប្រគល់បន្ទុកទៅជូនកញ្ញា សារ៉ន វ៉ាន ប៊ូរែល ប្រធានផ្នែកនយោបាយច្បាប់ និង សេវាកម្ម មនុស្សធម៌ គំរោងកម្មវិធី និងគំរោងថវិកា ។
Released Date