លោកអគ្គលេខាធិការផ្ដល់របាយការណ៍លេខ (A/57/769) ជូនមហាសន្និបាត ដោយលោកបានធ្វើ ការរិះគន់មួយចំនួនទៅលើ សេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ

លោកអគ្គលេខាធិការផ្ដល់របាយការណ៍លេខ (A/57/769) ជូនមហាសន្និបាត ដោយលោកបានធ្វើ ការរិះគន់មួយចំនួនទៅលើ សេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ ។ លោកបានប៉ាន់ប្រមាណថា អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញនឹងត្រូវចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ជាង ១៩លានដុល្លា ដោយសុំស្នើមូលនិធិរបស់ អ.ស.ប ដែលត្រូវប្រមូលយកតាមរយៈវិភាគទានតាមការកំណត់ មិនមែនតាមការ ស្ម័គ្រចិត្ដទេ) ។
Released Date