ការចរចាជាច្រើនលើកនៅទីក្រុង ញិវយ៉ក រវាងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដមទេស រដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និង គណៈប្រតិភូ អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

ការចរចាជាច្រើនលើកនៅទីក្រុង ញិវយ៉ក រវាងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដមទេស រដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និង គណៈប្រតិភូ អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។
Released Date