ការប្រជុំនៅទីក្រុង ញិវយ៉ក ដែលត្រូវអញ្ជើញដោយជប៉ុន និងរៀបចំនៅឯបេសកកម្មជប៉ុន ចូលរួមដោយបណ្ដា ប្រទេសដែលមាន ការចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួន

ការប្រជុំនៅទីក្រុង ញិវយ៉ក ដែលត្រូវអញ្ជើញដោយជប៉ុន និងរៀបចំនៅឯបេសកកម្មជប៉ុន ចូលរួមដោយបណ្ដា ប្រទេសដែលមាន ការចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនដូចជា ៖ បារាំង អង់គ្លេស កាណាដា អូស្ដ្រាលី សហរដ្ឋអាមេរិក សហគមន៍អឺរ៉ុប កូរ៉េខាងត្បូង ជប៉ុន អាស៊ាន ភីលីពីន សឹង្ហបូរ៉ី ថៃ ឥណ្ឌូនេស៊ី និងកម្ពុជា) ។ ការប្រជុំលើក ដំបូងនោះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកនូវអ្វី ដែលសហគមន៍អន្ដរជាតិអាចធ្វើដើម្បីឱ្យមាន ការ ចរចាឡើងវិញ ។
Released Date