លិខិតរបស់ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ជូនចំពោះ ហ៊ុន សែន ត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈនៅ ក្នុងការជូន ពត៌មានប្រចាំថ្ងៃត្រង់ ដោយលោក ហ្វ្រេក អេក ឃឺត អ្នកនាំពាក្យរបស់ អ.ស.ប

លិខិតរបស់ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ជូនចំពោះ ហ៊ុន សែន ត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈនៅ ក្នុងការជូន ពត៌មានប្រចាំថ្ងៃត្រង់ ដោយលោក ហ្វ្រេក អេក ឃឺត អ្នកនាំពាក្យរបស់ អ.ស.ប ៖
- លោកអគ្គលេខាធិការចង់បានអាណត្ដិមួយច្បាស់លាស់ពីមហាសន្និបាត ឬពីក្រុមប្រឹក្សាសន្ដិសុខ ។ តាម ទស្សនៈរបស់លោកអគ្គលេខា ធិការ ឥឡូវនេះកម្ពុជា និងរដ្ឋជាសមាជិកដែលមានចំណាប់ អារម្មណ៍ត្រូវបន្ដ កិច្ចការនេះនៅក្នុងមហាសន្និបាត ឬក្រុមប្រឹក្សាសន្ដិសុខ ដើម្បីឱ្យទទួលបាន អាណត្ដិសមស្រប ។ ប្រសិនបើ បានទទួលអាណត្ដិនោះ លោកអគ្គលេខាធិការ នឹងត្រៀមរៀបចំ ធ្វើការពិភាក្សាជា បន្ដទៀតជាមួយរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបំពេញអាណត្ដិនោះ ។
- ក្នុងនាមជារដ្ឋដែលមានអធិបតេយ្យភាពមួយ កម្ពុជាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការជំនុំជំរះក្ដី ហើយ សហគមន៍អន្ដរជាតិ តាមរយៈ អ.ស.ប ឬតាមវិធីផ្សេងទៀតអាចជួយឧបត្ថម្ភលុះណា តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បង្ហាញនូវការត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីធានាថា ដំណើរការបានសមស្រប តាមស្ដង់ដារ យុត្ដិធម៌អន្ដរជាតិ ។
- នៅពេលសួរអំពី់លោកអគ្គលេខាធិការស្នើសុំឱ្យមានអាណត្ដិមួយ អ្នកនាំពាក្យរូបនោះនិយាយថា ជំហររបស់ គាត់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេ ហើយគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់នូវអ្វីដែលគាត់យល់ថា ចាំបាច់ គឺត្រូវឱ្យសមស្របតាម ស្ដង់ដារ យុត្ដិធម៌អន្ដរជាតិ។ គាត់បាននិយាយថា ក្នុងអតីតកាល អ.ស.ប បានចរចាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំ ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនទាន់បានឈានដល់់ការ កំណត់របស់លោកអគ្គ លេខាធិការសំរាប់ការចូលរួម របស់អ.ស.បក្នុងបញ្ហាកាត់សេចក្ដីនោះ ។
- ឥឡូវនេះ លោក អេក ឃឺត បាននិយាយថា លោកអគ្គលេខាធិការកំពុងរកការគាំទ្រពីរដ្ឋជា សមាជិកក្នុង រូបភាពជាគោលការណ៍ ណែនាំច្បាស់លាស់់ចំពោះ ការកាត់សេចក្ដីនេះ ដើម្បីទទួល បានការគាំទ្រពី អ.ស.ប .
Released Date