មានសន្និសីទកាសែតរួមរវាងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

មានសន្និសីទកាសែតរួមរវាងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង បេសសកម្មវាយតំលៃ ផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលបង្ហាញគំនិតថា ”ជំហានសំខាន់ឆ្ពេ ាះទៅមុខត្រូវបានសំរេចនៅក្នុងដំណើរ ទស្សនៈកិច្ចនេះ ទាំងការបង្កើតទំនាក់ទំនងការងារ មាំទាំ ទាំងក្នុងការធ្វើផែនការភារៈកិច្ចដើម្បីអនុវត្ដន៍ នៅក្នុងខែបន្ទាប់ ”។
Released Date