មហាសន្និបាតអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដលេខ ៥៧/២២៨ ដោយសំលេង ១៥០ គាំទ្រ ប្រឆាំងគ្មាន និង ៣០សំលេង អនុប្បវាទ មាន៧ សំលេងខ្ព ស់ជាងនៅពេលអនុម័តដោយគណៈ កម្មការទី៣) ។

មហាសន្និបាតអនុម័តសេចក្ដីសំរេចចិត្ដលេខ ៥៧/២២៨ ដោយសំលេង ១៥០ គាំទ្រ ប្រឆាំងគ្មាន និង ៣០សំលេង អនុប្បវាទ មាន៧ សំលេងខ្ព ស់ជាងនៅពេលអនុម័តដោយគណៈ កម្មការទី៣) ។
Released Date