វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមេធាវីកម្ពុជា

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមេធាវីកម្ពុជាលើកទីមួយ ចំនួន៣០រូប ដែលប្រព្រឹត្ដទៅ នៅព្រឹទ្ធសភា ក្រោមកិច្ចសហការរវាងលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមការងោររាជរដ្ឋាភិបាល គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង UNDP .
Released Date