ការចរចាលើកទី៥ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ) រវាងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯក ឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និងគណៈប្រតិភូ អ.ស.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល

ការចរចាលើកទី៥ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ) រវាងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯក ឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន និងគណៈប្រតិភូ អ.ស.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល ។

Date
Released Date