ខៀវ សំផន និង​ នួន ជា ត្រូវ​បាន​កាត់​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធ​នាគារ​អស់​មួយ​ជីវិត

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានរកឃើញថា នួន ជា និង ខៀវ សំផន មានទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ហើយអ្នកទាំងពីរត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត។

អានបន្ដ

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo