កិច្ចប្រជុំលើកទីមួយរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប ពិភាក្សាអំពី គំរោងថវិកា សំរាប់ អង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញ (នៅទីក្រុងញិវយ៉ក)

កិច្ចប្រជុំលើកទីមួយរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និង អ.ស.ប ពិភាក្សាអំពី គំរោងថវិកា សំរាប់ អង្គជំនុំជំរះវិសាមញ្ញ (នៅទីក្រុងញិវយ៉ក)។

Date
Released Date