បេសសកម្មវាយតំលៃផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឹកនាំដោយ លោក ខាស្ដិន ហែរែល បានធ្វើ ទស្សនៈកិច្ចការងារ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ

បេសសកម្មវាយតំលៃផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឹកនាំដោយ លោក ខាស្ដិន ហែរែល បានធ្វើ ទស្សនៈកិច្ចការងារ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ។ ក្រុមប្រតិភូនេះបានជួបជាមួយក្រុម ការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងឥស្សរៈជន មួយចំនួន។ បេសសកម្មនេះត្រូវប្រមែប្រមូលពត៌មានអំពីតំលៃ និង កិច្ចការ ជាក់ស្ដែងដទៃទៀតទាក់ទងនឹង ការអនុវត្ដន៍កិច្ច ព្រមព្រៀង ។ 

Date
Released Date