របាយការណ៍គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ.ស.ប លេខ E/CN.4/2002/89 កថាខ័ណ្ឌ១៨

របាយការណ៍គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ.ស.ប លេខ E/CN.4/2002/89
កថាខ័ណ្ឌ១៨ ៖ ធ្វើការអំពាវនាវដល់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឱ្យធានាថា មេដឹកនាំជាន់ខ្ព ស់កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ និង ជនទាំងឡាយ ដែលទទួលខុសត្រូវខ្ព ស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការរំលោភដ៏ ធន់ធរលើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ កម្ពុជា ច្បាប់ និង ទំលាប់មនុស្សធម៌ អន្ដរជាតិ និងអនុសញ្ញាអន្ដរជាតិ ដែលកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ ត្រូវនាំយក ទៅជំនុំជម្រះឱ្យសមស្របតាមស្ដង់ដារអន្ដរជាតិ ភាពត្រឹមត្រូវ និងដំណើរការពិតប្រាកដនៃច្បាប់ ។ នៅក្នុងន័យ នេះ ទទួលស្គាល់តំរូវការឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអ.ស.ប ធ្វើសហប្រតិបត្ដិការ ជាមួយគ្នាអំពាវនាវដល់ ភាគីទាំងអស់ឱ្យបន្ដការចរចាលើការបង្កើត តុលាការក្នុងគោលបំណងនេះ និងអំពាវនាវផងដែរដល់សហគមន៍ អន្ដរជាតិ ឱ្យផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភក្នុង ទិសដៅនេះ ។

Date
Released Date