សេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាបំព្រួញ នីតិវិធី ដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល និងឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ។

សេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាបំព្រួញ នីតិវិធី ដោយឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល និងឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សុខ អាន ។

Date
Released Date