សេចក្ដីថ្លែងការរួមរបស់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ដ្រីអាស៊ានលើកទី ៣៥ នៅ បានដា សឺរី បេហ្កាវ៉ាន នៅក្នុង កថាខ័ណ្ឌ ៤៥

សេចក្ដីថ្លែងការរួមរបស់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ដ្រីអាស៊ានលើកទី ៣៥ នៅ បានដា សឺរី បេហ្កាវ៉ាន នៅក្នុង កថាខ័ណ្ឌ ៤៥ បានចែងថា ៖
“យើងបន្ដគាំទ្រការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការនាំយកមេដឹកនាំជាន់ខ្ព ស់នៃកម្ពុជាប្រជាធិប តេយ្យនិង អ្នកដទៃ ទៀតដែលទទួលខុសត្រូវខ្ព ស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការរំលោភធ្ងន់ធរលើច្បាប់ព្រហ្ឌ ទណ្ឌកម្ពុជា មនុស្សធម៌ និងទំលាប់អន្ដរជាតិ និងអនុសញ្ញាអន្ដរជាតិដែល កម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ ដើម្បី កាត់ សេក្ដីឱ្យសមស្របទៅតាមនិយាមអន្ដរជាតិអំពីភាពត្រឹមត្រូវ យុត្ដធម៌ និង ត្រឹមត្រូវតាមដំណើរការច្បាប់ ។ ជាមួយនេះ យើងទទួលស្គាល់តំរូវការរបស់ព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងការ សហការណ៍រួមគ្នា និង អំពាវនាវចំពោះសហគម អន្ដរជាតិ ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយក្នុងផ្នែកនេះ ។ "

Date
Released Date