បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់មេធាវីការពារក្តី ប្រឆាំងនឹង ‹ដីកាសម្រេចលើការប្រើភស្តុតាងដែលបានមក ឬដែលអាចបានមកដោយការធ្វើទារុណកម្ម› ចុះថ្ងៃទី២៨ កក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ ERN 00374841-00374872

Posted 22 មេសា 2013 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 22 មេសា 2013
Download file
Text Document00374873-00374917_D130_9_6_KH.TXT_.pdf
2.58 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D130/9/6
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
ស្លាក