អង្គបុរេជំនុំជម្រះផ្ដល់របាយការណ៍អំពី សវនាកាបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ កាំង ហ្គេកអ៊ាវ (ឌុច)

Posted 15 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

GgÁbuerCMnuMCRmHpþl;r)aykarN_GMBI svnakabNþwg]T§rN_rbs; kaMg ehÁkG‘av ¬Duc¦អង្គបុរេជំនុំជម្រះផ្ដល់របាយការណ៍អំពី សវនាកាបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ កាំង ហ្គេកអ៊ាវ (ឌុច)
Download file
Text DocumentECCC_PTC_report_duch_kh.pdf
1.09 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
C21
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត