អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងបើកសវនាការស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍ពីភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣

Posted 24 តុលា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 តុលា 2019
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើម
27 វិច្ឆិកា 2019 - 9:30 ព្រឹក
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
27 វិច្ឆិកា 2019 - 4:15 ល្ងាច
Chamber
Pre-trial Chamber

អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានសម្រេចថា សវនាការនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ ដើម្បីស្តាប់​ទឡ្ហីករណ៍​ពី ភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿងមុនពេលដែលអង្គបុរេជំនុំជម្រះចេញសាល​ដីកាលើបណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ទាំង​នោះ​។ យោងតាមដីកា កំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលបានចេញនៅថ្ងៃនេះ សវនាការនេះនឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៧ ថ្ងៃទី២៨ និងថ្ងៃទី២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។

សំណៅជាសាធារណៈនៃដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់សវនាការនេះអាចរកមើលបាននៅលើគេហទំព័រ៖ https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D266_12_KH.PDF

សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ និងសហមេធាវីជាតិ-អន្តរជាតិការពារក្តីជន​ត្រូវ​ចោទ នឹងមានសិទ្ធិលើកឡើងពីទឡ្ហីករណ៍របស់ខ្លួន។​ ប្រសិនបើជនត្រូវចោទមានវត្តមាន ជន​ត្រូវ​ចោទ​នឹង​​​ទទួល​​បាន​ឳកាស​ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលចុងបញ្ចប់បិទសវនាការ។