ការប្រកាសសាលដីកាក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន

Posted 05 សីហា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 05 សីហា 2022
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើម
22 September 2022 - 9:30 ព្រឹក
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
22 September 2022 - 12:00 ល្ងាច
Chamber
Supreme Court Chamber

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសាលដីកាក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹង ខៀវ សំផន នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ០៩:៣០ នាទីព្រឹក នៅក្នុងបន្ទប់សវនាការធំនៃ អ.វ.ត.ក។