ប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 26 September 2018 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 27 September 2018
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើម
16 វិច្ឆិកា 2018 - 9:30 ព្រឹក
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
16 វិច្ឆិកា 2018 - 12:00 ល្ងាច
Chamber
Trial Chamber

អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានចេញដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ដោយបានជូនដំណឹងដល់ភាគីនានាថា អនុលោម​តាមវិធាន ១០២ (១) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងប្រកាសសេចក្តីសំអាងហេតុ និងផ្នែកនៃ សេចក្តីសម្រេចនៃសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជាង និងខៀវ សំផន នៅថ្ងៃ សុក្រ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅក្នុងសាលសវនាការធំនៃអវតក ចាប់ពីម៉ោង ០៩:៣០ នាទីព្រឹក។