អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបើកសវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 22 មករា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 22 មករា 2021
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើម
18 ឧសភា 2021 - 9:00 ព្រឹក
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
18 ឧសភា 2021 - 4:00 ល្ងាច
Chamber
Supreme Court Chamber

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចបើកសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមសាលាដំបូងនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១ ។