អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងបើកសវនាការស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍ពីភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ (អាសាធារណៈ)

Posted 03 មិថុនា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 មិថុនា 2019
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើម
19 មិថុនា 2019 - 9:30 ព្រឹក
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
19 មិថុនា 2019 - 4:00 ល្ងាច
Chamber
Pre-trial Chamber

អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានសម្រេចថា សវនាការនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ ដើម្បីស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍ពីភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿង មុនពេលដែលអង្គបុរេជំនុំជម្រះចេញសាលដីកាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ទាំងនោះ។ យោងតាមដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលបានចេញនៅថ្ងៃនេះ សវនាការនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១៩ ថ្ងៃទី២០ និងថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។